Інформація щодо дотримання якості обслуговування споживачів

Інформація щодо дотримання якості обслуговування споживачів


ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЇХ НЕДОТРИМАННЯ

Якісні характеристики електричної енергії


Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту.
Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу (далі – КСР), затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР.
Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:
 • для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;
 • для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.
Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:
 1. для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 6 %) протягом 100 % часу;
 2. для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.
95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.
95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:
Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.
Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.
Перелік показників якості електропостачання повинен зазначатися у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Стандарти якості надання послуг електропостачальника


Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг.
4.3. До гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником належать:
1) надання даних про споживання електричної енергії у строк 5 робочих днів з дня отримання звернення споживача;
2) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача:
 • у строк 30 днів;
 • у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку;
3) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення;
4) урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператором системи в кінцевому рахунку споживача за електричну енергію (якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує електропостачальник) у строк 30 днів з дня отримання повідомлення від оператора системи щодо виплати компенсації;
5) виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі) у строки, визначені договором про постачання електричної енергії та/або ПРРЕЕ;
6) виставлення рахунка електропостачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії.
У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, електропостачальник надає споживачу компенсацію в наступних розмірах:
Електропостачальник за домовленістю зі споживачем може надавати компенсацію іншим способом, у тому числі шляхом прямого платежу споживачу.
4.5.           Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, зазначеного в підпункті 6 пункту 4.3 цієї глави, надається за зверненням споживача електропостачальником у разі виставлення невірного рахунка, що підтверджується документом про перевірку правильності даних, зазначених у ньому.
Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником не надається у випадках:
1) недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
2) відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
3) виставлення невірного рахунка з вини ППКО, який не є ОСР (у випадку недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг електропостачальника, визначеного підпунктом 6 пункту 4.3 глави 4 цього Порядку);
4) відсутності на момент виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та електропостачальником;
5) отримання письмової відмови споживача у наданні інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) під час укладання договору про надання послуг з постачання електричної енергії.
4.2.           До загальних стандартів якості надання послуг електропостачальника належать:
 • рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році - не менше 75 %;
 • відсоток втрачених дзвінків кол-центру (без урахування втрачених дзвінків у меню голосового самообслуговування) у звітному році - не більше 10 %.

Загальні стандарти якості надання послуг електропостачальника поширюються лише на суб’єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії та які мають споживачів, кількість яких перевищує 100 000.
КІЛЬКІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «РТЕ ЮКРЕЙН» НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 100 000.

Порядок надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання


Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 4.3 глави 4 цього Порядку, - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації).
6.6. Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості, визначеного підпунктом 6 пункту 4.3 глави 4 цього Порядку, надається незалежно від величини суми коригування рахунка.
6.7. Оператор системи/електропостачальник самостійно визначає факт недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, визначає споживача(ів), яким він має надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, та надає таку компенсацію без додаткового звернення зі сторони споживача, крім недотримання гарантованих стандартів якості, визначених підпунктом 21 пункту 2.3 глави 2 та підпунктами 5 та 6 пункту 4.3 глави 4 цього Порядку, компенсація за недотримання яких надається за зверненням споживача, що розглядається протягом 30 днів.
Якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує електропостачальник:
1) оператор системи у строки, визначені пунктами 6.1, 6.2 та 6.4 цієї глави, повідомляє електропостачальника, що здійснює постачання електричної енергії відповідному споживачу, про:
 • ідентифікаційні дані споживача;
 • гарантовані стандарти якості надання послуг, які було недотримано;
 • дату недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;
 • дату усунення причини незадовільної якості електричної енергії в разі недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 1 та/або підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, разом з останньою із періодичних виплат компенсацій споживачу;
 • розмір компенсації, розрахований відповідно до пункту 3.3 глави 3 додатка 1 до цього Порядку та з урахуванням пункту 6.10 цієї глави, та кінцевої суми до виплати споживачу з вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються;
2) електропостачальник ураховує суму відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператора системи в кінцевому рахунку споживача за електричну енергію у строк не більше 30 днів з дня отримання повідомлення від оператора системи щодо виплати компенсації;
3) електропостачальник зменшує платіж за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи на суму компенсацій.
6.9. Якщо сума компенсації перевищує суму рахунка за надані послуги з розподілу/передачі/постачання електричної енергії, оператор системи/електропостачальник ураховують суму невиплаченої компенсації в розрахунках майбутніх періодів.
За наявності заборгованості споживача за спожиту електричну енергію/надані послуги з розподілу (передачі) компенсація надається в рахунок зменшення заборгованості споживача за надані послуги.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗНЯТТЯ ПОКАЗІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ


1. У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ).
2. Послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії.
3. Послуги комерційного обліку електричної енергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам на платній основі.
4. Комерційний облік електричної енергії, відібраної/відпущеної електроустановками фізичних осіб - членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних мереж колективного побутового споживача, здійснюється у порядку, визначеному статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем.

Відтак, розділом 8.6. глави VIII ККОЕЕ визначено наступне:

5. Зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи або ППКО (у ролі ОЗД) відповідно до цього Кодексу та умов договору.
6. Зчитування показів (збір даних) з лічильників у непобутових та колективних побутових споживачів у разі відсутності можливості їх автоматизованого дистанційного зчитування провадиться споживачем щомісяця на перше число місяця, наступного за розрахунковим. При обладнанні вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних інформація про покази лічильників за розрахунковий місяць формується відповідним ППКО через канали дистанційного зв'язку.
7. Непобутові та колективні побутові споживачі зобов'язані протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати оператору системи звіт про покази лічильників за розрахунковий місяць. Наведені у звіті останні фактичні покази лічильників вважаються показами на початок першої доби календарного місяця.
8. У разі ненадання споживачем (крім індивідуальних побутових споживачів) звіту про покази лічильників за розрахунковий місяць протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційного зчитування та передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду ЗКО протягом розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.
9. Перевірка достовірності даних ЗКО безпосередньо на місці їх установлення забезпечується сторонами за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців. Дані про перевірку можуть фіксуватись як на паперових носіях, так і за допомогою електронних засобів (мобільний телефон, планшет тощо).
10. Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії електроустановками споживача для цілей розрахунків визначається у кВт·год з округленням до чотирьох цифр після коми на основі фактичного споживання в аналогічному періоді попереднього року, розрахованого з урахуванням знятих фактичних або (у разі їх відсутності) оціночних показів лічильника та коефіцієнта приросту/зниження споживання (для індивідуальних побутових споживачів).
11. У разі відсутності відповідних історичних даних середньодобовий обсяг споживання розраховується на основі зафіксованих двох останніх послідовно зчитаних показів, кількості днів між цими зчитуваннями при умові, що між датами зчитування цих показів не менше ніж 28 днів (без урахування днів, коли електроустановки споживача були відключені оператором системи).
12. Для непрацюючих лічильників визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії проводиться після відновлення роботи вузла обліку на основі двох найближчих до періоду розрахунку зчитаних та переданих фактичних показів лічильника при умові, що між датами зняття цих показів не менше ніж 28 днів (без урахування днів, коли електроустановки споживача були відключені оператором системи).
13. Коефіцієнт приросту/зниження споживання розраховується у відносних одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми як співвідношення приросту/зниження величини усередненого середньодобового обсягу споживання всіх індивідуальних побутових споживачів, для яких в ОСР наявні фактичні (отримані з лічильників) дані на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, щодо їх споживання у розрахунковому місяці, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
14. У разі сумніву споживача у правильності розрахунку величини середньодобового обсягу споживання електричної енергії він може звернутися до оператора системи або відповідного ППКО для здійснення контрольного зчитування та звірки показів або надання детальних пояснень щодо здійсненого розрахунку та/або ініціювати розгляд та вирішення суперечки згідно з цим Кодексом.
15. У разі використання інтервальних (багатозонних або погодинних) лічильників середньодобовий обсяг споживання визначається для кожної тарифної зони або години доби.
16. Допускається визначення інтервальних обсягів спожитої електричної енергії відповідно до питомої ваги середньодобового обсягу споживання електроустановок для кожної тарифної зони або години доби та загального фактичного обсягу спожитої електричної енергії в цьому періоді, визначеного на основі зчитаних інтегральних показів інтервального лічильника.
17. У разі проведення споживачем розрахунків за спожиту електричну енергію згідно з показами встановленого на його об'єкті багатотарифного лічильника обсяг спожитої електричної енергії визначається відповідно до питомої ваги обсягу електричної енергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електричної енергії в цьому періоді.
18. Результати зчитаних показів лічильника зазначаються на корінці останнього платіжного документа (із зазначенням дати проведення зчитування) та мають бути доступними споживачу в персональному кабінеті на сайті оператора системи або ППКО.
19. Дані, отримані від споживача, при проведенні процедур їх перевірки та в розрахунках мають менший пріоритет ніж дані, отримані безпосередньо оператором системи або ППКО.
20. У разі виявлення у платіжному документі помилкових показів лічильника споживач має повідомити про це відповідного оператора системи/ППКО та електропостачальника та надати фактичні покази лічильника. Водночас індивідуальному побутовому споживачу достатньо надати фактичні покази лічильника оператору системи розподілу або електропостачальнику.
21. Оператор системи/ППКО має забезпечити протягом п’яти робочих днів від дня отримання відповідного повідомлення проведення перевірки вказаних у рахунку показів лічильника, а в разі потреби протягом 20 робочих днів забезпечити перевірку лічильника та, у разі потреби, виправити помилкові дані, та проінформувати споживача про результати перевірки. Електропостачальник, оператор системи та споживач за ініціативою однієї зі сторін оформлюють акт звірки спожитої та сплаченої електричної енергії відповідно до отриманих фактичних показів ЗКО.
22. У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку не з вини споживача обсяг спожитої електричної енергії від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, визначається на підставі показів верифікаційних лічильників, а у разі їх відсутності розраховується відповідним оператором системи/ППКО за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії таким споживачем.
23. У разі виявлення систематичної похибки вимірювання та/або отриманих із ЗКО даних обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань (але не більше шести місяців), визначається за показами цього ЗКО скоригованими на величину систематичної похибки, встановленої експертизою.
24. Розрахований обсяг спожитої електричної енергії в період порушення обліку електричної енергії надається оператору системи, електропостачальнику та споживачу.
25. Розрахований оператором системи/ППКО обсяг електричної енергії включається до корисного відпуску електричної енергії споживачу та враховується сторонами шляхом перерахунку відповідного фізичного балансу електричної енергії за період порушення роботи вузла обліку.
26. Датою початку періоду порушення роботи вузла обліку, за відсутності звернення споживача, вважається дата попереднього контрольного огляду або зняття показів, але не більше шести місяців, або час та день, зафіксовані ЗКО чи АСКОЕ (зокрема за результатами проведеної експертизи ЗКО).
27. У випадку звернення споживача датою початку періоду порушення роботи вузла обліку вважається перший день поточного розрахункового місяця, у якому звернувся споживач (у разі відсутності даних, зафіксованих ЗКО чи АСКОЕ).
28. За день відновлення роботи вузла обліку приймається день підписання оператором системи, ППКО та споживачем акта технічної перевірки та пломбування вузла обліку після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт, підключення ЗКО та їх налаштування (за необхідності).
29. У разі заміни та/або повірки лічильників, вимірювальних трансформаторів струму чи напруги, за умови споживання електричної енергії упродовж строку виконання зазначених робіт, обсяг спожитої електричної енергії визначається за показами верифікаційного лічильника, лічильника, що встановлений оператором системи на заміну знятого, за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії або іншим способом, передбаченим для формування оціночних даних комерційного обліку згідно з цим Кодексом.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ


1.           Згідно п. 4.1. Правил роздрібного ринку, розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі, відповідно до укладених договорів. Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку.
2.           Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:
 • планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію, згідно з даними комерційного обліку;
 • попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію, згідно з даними комерційного обліку;
 • оплати за фактично відпущену електричну енергію, відповідно до даних комерційного обліку.
3.           Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачанняелектричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору). Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках)здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленоїелектричної енергії. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.
4.           Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується:
 • протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;
 • протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;
 • в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.
5.           За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад обумовлений термін споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі, згідно з законодавством та договором. Якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо припинення електропостачання або розподілу(передачі) електричної енергії такому споживачу, відповідно до цих Правил.

ПЕРЕВАГИ ЕФЕКТИВНОГО КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧАМИ ТА ПОРАДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ СПОЖИВАННІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ


Згідно зі статистикою, з усієї енергії, яку ми споживаємо в побуті, 70% затрачається на обігрів приміщень, 15% енергії – на приготування їжі, 10% енергії споживає побутова техніка і ще 5% спрямовується на освітлення.

Звичайно, цифри усереднені й багато в чому залежать від площі будинку або квартири, системи опалення, кухонної плити тощо.

Проте вони дають розуміння того, що використання кожним енергоефективної техніки та систем приладів дозволяє досягати суттєвих результатів із підвищеним ККД (коефіцієнтом корисної дії) використовуваної енергії. А отже – жити, зберігаючи навколишнє середовище.

На практиці дотримання людиною принципів енергоефективності означатиме зменшення платежів за комунальні послуги.

Поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії:

1.            Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті.
2.            Використовувати енергоефективні лампочки, і краще за все – світлодіодні (LED), які не містять шкідливих речовин.
3.            Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. У багатоквартирних будинках їх варто встановити у коридорах, під’їзді, на сходах та інших місцях спільного користування. У приватному будинку – біля дверей та на подвір’ї.
4.            Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».
5.            Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – виймати взагалі штекер із розетки. Це не лише дозволить заощадити електроенергію, але й убереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі.
6.            Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки.
7.            Холодильник та морозильник варто тримати в чистоті, без льоду та снігу, регулярно розморожуйте ці прилади. Треба стежити за тим, щоб дверцята були щільно закритими.
8.            Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а, по-друге, вона нагріє інші продукти і вони можуть зіпсуватися.
9.            Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів.
10.            Прості побутові речі часто зберігають значну кількість електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 2-3 страви одночасно, що зберігає електроенергію.
11.            Використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко та економічно.

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УСІМА ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ


Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом.

Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.

Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати. Джерела енергії класифікуються таким чином:
Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).

Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку.
Враховуючи вищеописану ситуацію найраціональнішим рішенням можна вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Відео-ролик про можливості населення заощадити кошти при використанні електроенергії див. тут

У всьому світі, на даний час, питання енергозбереження постає дедалі актуальнішим. Це не лише економічна вигода для споживачів та зменшення навантаження на електричні мережі, а також, що надзвичайно важливо, збереження довкілля для наших нащадків.

В Україні стан впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім, а в житлово–комунальному господарстві – критичним.

Тому практичні кроки в напрямку енергозбереження скоріше є підтвердження культури, високого рівня свідомості як суспільства в цілому так і кожного його члена.

В той час, коли кількість побутових електроприладів в населення невпинно збільшується та в умовах зростання тарифів на електроенергію, питання впровадження енергозберігаючих заходів у повсякденному житті набуває дедалі більшої актуальності.

Енергозбереження передбачає не відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а шлях раціонального використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів за рахунок тієї ж кількості електроенергії.

Розумне користування електроенергією дозволяє зменшити платежі за «світло» у 2-3 рази, або ж без додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше користі від власних електроприладів.

Для того, щоб ефективніше економити електроенергію, слід знати, скільки споживають електроприлади:
 1. Кондиціонер – 2,2–3,37 кВт/год.
 2. Електрочайник – 2,2–2,4 кВт/год.
 3. Пилосос – 2 кВт/год.
 4. Бойлер – 1,5–2,5 кВт/год.
 5. Обігрівачі масляний та повітряний – 1,5–2 кВт/год.
 6. Праска – 1–2,4 кВт/год.
 7. Пральна машина – 0,8–1,14 кВт/год.
 8. Холодильник двокамерний – 0,77–0,90 кВт/год.
 9. Мікрохвильова піч – 0,7–1,5 кВт/год.
 10. Холодильник однокамерний – 0,10-0,40 кВт/год.
 11. Телевізор – 0,08-0,14 кВт/год.
 12. Електролампа на 100 Вт – 0,1 кВт/год.
 13. Комп'ютер – 0,065-0,45 кВт/год.
Ось кілька простих порад, слідування яким дозволить використовувати електроенергію більш ефективно і, відповідно, заощаджувати кошти. Ці правила не складні, але слід пам'ятати, що для ефективності вимагають щоденного застосування.

1. Використовуйте енергоефективну побутову техніку:
 • побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G;
 • клас «А ++» – найбільш енергоощадний;
 • «А +», «А», «В», «С», «D», «G» – менш енергощадні;
 • придбавши побутову техніку класу «А» або «А+» Ви на 30-50% зменшите споживання електроенергії навіть порівняно з приладами класу «В».

Приклад: холодильники класу «А» споживають в середньому 0,9 кВт/год на добу, а класу «С» – близько 1,45 кВт/год. Таким чином, придбавши холодильник класу «А» Ви зменшите споживання електричної енергії на рік на 200 кВт/год і, як, результат, економія Вашого бюджету.

2. Економія на освітленні:
 • встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи зменшується споживання електричної енергії. Енергоощадні лампи служать у 5-8 разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання при споживанні електроенергії в 10 разів менше при забезпеченні аналогічної освітленості, тому затрати на придбання енергозберігаючих ламп окупляться менш, ніж за рік;
 • встановивши світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають і вимикають освітлення при появі людини, зменшиться споживання електричної енергії.

3. Правильно експлуатуйте холодильник:
 • не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів;
 • не встановлюйте холодильник в місце, де є пряме сонячне проміння;
 • не ставте в холодильник гарячу їжу;
 • дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 градусів (в приміщенні, де температура досягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі більше електроенергії);
 • розморожуючи холодильник згідно з інструкцією експлуатації економія складе 10-15%;
 • контролюйте температурний режим в холодильній камері – чим нижча температура, тим більше електроенергії потрібно для її підтримки.

4. Використовуйте пральні і посудомийні машини в режимі повного завантаження:
 • при неповному завантаженні пральної чи посудомийної машини перевитрати електроенергії становитимуть 10-15 %.

5. Вчасно очищуйте порохотяг:
 • на третину заповнений мішок для збору пилу збільшує на 40% витрати електроенергії.

6. Правильно експлуатуйте електроплиту:
 • використовуйте посуд з рівним дном та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити – заощадиться 5-10 % електроенергії;
 • врахуйте, що конфорка електроплити після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло.

7. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь:
 • вимикайте світло, коли виходите з приміщення;
 • не залишайте електроприлади «в режимі сну».

Приклад:телевізори в режимі очікування споживають близько 9 кВт/год на місяць, музичні центри – в середньому 8 кВт/год, DVD-плеєри – 4 кВт/год, комп'ютери – 3,6 кВт/год.
Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування («режимі сну») може досягати 350-400 кВт/год на рік.

8. Правильно експлуатуйте кондиціонер:
 • вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях.

9. Правильно експлуатуйте електрочайник:
 • кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на даний момент;
 • своєчасно видаляйте накип. Чайник з накипом у 30 разів гірше проводить тепло.

10. Вимикайте електричний бойлер:
 • вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтесь;
 • бойлер в режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву води.

11. Правильно обладнайте помешкання освітлювальними приладами:
 • використовуйте в побуті крім підвісних та настінних світильників – точкові в «робочих зонах» помешкання;
 • точкове освітлення набагато економніше, ніж освітлення всього приміщення одночасно з центрального світильника.

12. Перейдіть на зонні тарифи на електроенергію:
 • використовуйте нічний тариф з 23:00 до 7:00год. для побутових потреб – Ваші витрати на оплату за спожиту в нічний час електроенергію зменшиться на 50%;

Отже радимо брати приклад в населення розвинених Європейських країн, в сім'ю яких ми прагнемо, та активно включатись в корисну у всіх відношеннях справу.

13. Цікаві факти
1. Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг CO2.
2. Закриваючи на ніч вікна шторами, можна зменшити втрати тепла через вікна.
3. Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту.
4. Якісна теплоізоляція в будівництві – це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби в теплі.
5. Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла, темно-зелена – лише 15%, чорна – лише 9%.
6. Кран, що протікає, призводить до витрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона крапає повільно). Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 000 літрів, на рік.

14. Потенціал енергозбереження
1. Загальний потенціал енергоощадності в Україні становить близько 45% від обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів.
2. Щодня енергетичні втрати в Україні сягають 100 мільйонів гривень. Тільки води ми втрачаємо на 4 мільйони гривень. Усе це негативно впливає на національну економіку країни. Розумне й ефективне енергокористування є ключовим чинником економічного зростання країни.
3. За підрахунками спеціалістів Інституту електродинаміки НАН України, потенціал енергії вітру в 2000 разів перевищує сучасне виробництво енергії в Україні.
4. В країні практично не використовується енергія сонячного випромінювання в той час, коли в розвинених країнах влаштування «зелених дахів» є обов'язковою умовою при новому будівництві. Також існує величезний потенціал в напрямку впровадження біогазових установок. - *Інформація з офіційного вебсайту НКРЕКП

«Бережіть енергію! Не паліть гроші дарма!» - відеоролик на тему енергозбереження від Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Більше читайте на таких інформаційних ресурсах:

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Закон України «Про енергетичну ефективність»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1803-р "Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року"


29 грудня 2021 року на засіданні Уряду схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, яким встановлюється національна ціль з енергоефективності до 2030 року, а саме: первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91 468 тис. та 50 446 тис. тонн нафтового еквіваленту.
Також Національним планом встановлюються та описуються низка горизонтальних та секторальних заходів щодо досягнення зазначеної мети (в сферах житлових та бюджетних будівель, транспорту, промисловості, енергетики).
За результатами моделювання, у 2030 році за енергоефективним сценарієм передбачається скорочення споживання енергії відносно Базового сценарію на 22,3% (первинна енергія) та 17,1% (кінцева енергія).

Фінансова угода (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, внесення змін до директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про скасування директив 2004/8/ЄС і 2006/32/ЄС
ПРОГРАМА «ЕНЕРГОДІМ»

З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електроенергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) можна ознайомитися за посиланнями:


Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312 оприлюднюємо інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної енергії, за попередній рік.
Дата публікації:
09 січня 2023 року
Дата публікації:
09 січня 2023 року
Частки та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими установками (за видами генеруючих потужностей) в оптовій ціні на електричну енергію, в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживачів, порівняння цін, інша аналітична інформація:

Дата публікації:
09 січня 2023 року

(дані вказані відповідно до офіційного курсу НБУ, з яким можна ознайомитись за посиланням).
Дата публікації: 01 лютого 2023 року

Дата публікації:
09 січня 2023 року
Дата публікації:
22 грудня 2022 року
ДИНАМІКА ЗМІНИ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПО 1 КЛАСУ НАПРУГИ ПРОТЯГОМ 2018-2022 РР.
Дата публікації: 22 грудня 2022 року
ДИНАМІКА ЗМІНИ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПО 2 КЛАСУ НАПРУГИ ПРОТЯГОМ 2018-2022 РР.
Дата публікації: 22 грудня 2022 року
Дата публікації:
22 грудня 2022 року
Дата публікації:
10 січня 2022 року
Дата публікації:
18 грудня 2021 року

ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-СТОРІНКИ РЕГУЛЯТОРА, ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМИ, АДМІНІСТРАТОРА РИНКУ, АДМІНІСТРАТОРА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ, АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОМБУДСМЕНА, ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Питання Енергетичного омбудсмена на законодавчому рівні остаточно не врегульоване, а отже дана сторінка не містить відповідного посилання.