Права та обов’язки Сторін

Права та обов’язки Сторін


Взаємні права і обов’язки Постачальника та Споживача електричної енергії визначаються:

  • Законом України «Про ринок електричної енергії»
  • Правилами роздрібного ринку електричної енергії затвердженими Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 року  
1
СПОЖИВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
1. користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів);
2. сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
3. за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію припинити власне електроспоживання відповідно до умов договору;
4. здійснювати оплату рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору;
5. дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
6. забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та електроприладів згідно з вимогами нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів України;
7. врегулювати у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу та цими Правилами, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу шляхом укладення окремого договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (або у формі додатка до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії);
8. забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території та/або об'єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування;
9. невідкладно повідомляти оператора системи та постачальника послуг комерційного обліку про недоліки в роботі засобу вимірювання;
10. узгоджувати з оператором системи нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;
11. надавати розрахункові документи на вимогу представників електропостачальника та/або оператора системи (після пред'явлення ними службових посвідчень або після отримання споживачем офіційного запиту відповідного учасника роздрібного ринку) для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показам засобу комерційного обліку;
12. забезпечувати доступ представникам оператора системи (після пред'явлення ними службових посвідчень) до об'єкта споживача для проведення технічної перевірки засобу комерційного обліку (засобів вимірювальної техніки), електроустановок, у тому числі генеруючих установок, установок зберігання енергії та їх налаштувань, та електропроводки, вимірювання показників якості електричної енергії, контролю за рівнем споживання електричної енергії а також для виконання відключення та обмеження споживання електричної енергії споживачу (субспоживачу) в установленому цими Правилами порядку та виконувати їх обґрунтовані письмові вимоги щодо усунення виявлених порушень;
13. забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред'явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживача, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;
14. не перешкоджати заміні засобів комерційного обліку у разі здійснення такої заміни за рахунок постачальника послуг комерційного обліку або оператора системи;
15. не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електричної мережі напругою 0,4 кВ та на відстані 2 метра для електричних ліній напругою 10 кВ;
16. не пізніше ніж за 20 робочих днів до припинення користування електричною енергією на об'єкті споживача письмово повідомити електропостачальника, оператора системи та постачальника послуг комерційного обліку про розірвання договорів та розрахуватися за електричну енергію, включаючи день виїзду;
17. забезпечувати безперешкодний доступ до власних електричних установок уповноважених представників відповідних органів виконавчої влади (після пред'явлення ними службових посвідчень), яким згідно з законодавством України надано відповідні повноваження, а також виконувати їх приписи;
18. у разі вибору споживачем тарифу чи комерційної пропозиції, що передбачає розрахунки за тарифами, диференційованими за періодами часу (у тому числі за годинами доби), забезпечити застосування відповідних засобів диференційного (погодинного) вимірювання обсягу електричної енергії;
19. своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень;
20. не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача, а також відшкодовувати збитки, завдані оператору системи та/або споживачу (основному споживачу), у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача;
21. розраховувати та складати баланс електричної енергії власних мереж;
22. утримувати власні мережі у стані, що відповідає вимогам нормативних документів;
23. у разі виникнення різниці між обсягами електричної енергії, розподіленими на межі основного споживача та його субспоживачів, терміново виконати організаційні та технічні заходи щодо усунення причин її виникнення;
24. дотримуватись під час улаштування та експлуатації генеруючих установок та установок зберігання енергії вимог Кодексу систем розподілу, Кодексу системи передачі, а також Кодексу комерційного обліку;
25. у разі приєднання нових субспоживачів до власних технологічних електричних мереж у межах дозволеної (договірної) потужності повідомити про це оператора системи та електропостачальника та ініціювати коригування дозволеної (договірної) потужності (зменшення дозволеної (договірної) потужності на величину дозволеної (договірної) потужності нових субспоживачів);
26. оперативно повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки та охорони праці, електропостачальника та оператора системи, а також тих учасників роздрібного ринку, які зареєструвались в адміністратора комерційного обліку як постачальники послуг комерційного обліку, відповідно до їх повноважень про:

- порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, несправності в роботі автоматизованих систем обліку і розрахункових засобів комерційного обліку, що належать споживачу за ознакою права власності (користування) або встановлені на території споживача;
- порушення, які пов'язані з відключенням ліній живлення, пошкодженням основного устаткування, ураженням електричним струмом людей і тварин, а також пожежі, викликані несправністю електроустановок споживача або електроустановок, розташованих на території споживача;
- порушення умов використання договірного обсягу споживання електричної енергії, графіків обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень;
- виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача;

27. перед прийняттям остаточного рішення про зміну електропостачальника провести попередні обговорення з новим електропостачальником для визначення можливості постачання електричної енергії.
28. Виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж споживача, якими електроенергія транспортується субспоживачам, виконується лише за узгодженням з оператором системи. Порядок узгодження визначається оператором системи і може бути зазначений в договорі (додатках до договору споживача про розподіл електричної енергії). Строки, тривалість, умови та інші вимоги до проведення зазначених робіт передбачаються у договорі між оператором системи та основним споживачем та у відповідному договорі між основним споживачем та субспоживачем (за необхідності).
29. Споживач має забезпечити доступ персоналу оператора системи для виконання оперативних перемикань, відключень електроустановок оператора системи, обслуговування розрахункових засобів вимірювання електричної енергії, протиаварійної системної автоматики, виконання робіт, пов'язаних зі спорудженням і ремонтом електричних мереж оператора системи, що розташовані на території споживача.
30. Власник мереж (основний споживач, ОМСР, виробник) зобов’язаний забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників оператора системи (за службовим посвідченням) для виконання оператором системи підключення/відключення або обмеження споживання електричної енергії суб'єктам господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж власника мереж, або за обґрунтованою письмовою вимогою оператора системи здійснювати всі технологічні роботи в мережах спільного використання (підключення/відключення електроустановок субспоживача (субспоживачів)) самостійно або із залученням спеціалізованої організації.
31. У разі перешкоджання у доступі до електроустановок споживача уповноважених представників відповідних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень, визначених нормативно-правовими актами), уповноважених представників електропостачальника - до вузла вимірювання та/або оператора системи - до ділянки електромережі від межі балансової належності до вузла вимірювання (включно) уповноважених представників оператора системи - до генеруючих установок та установок зберігання енергії, такий споживач та/або посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
32. Споживач (основний споживач) відшкодовує учасникам роздрібного ринку збитки, виникнення яких пов'язане з вимушеним порушенням умов договору інших споживачів (субспоживачів) щодо обсягів постачання, показників якості електропостачання та/або договірної потужності, зумовлені діями та/або бездіяльністю споживача (основного споживача).
33. У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів вимірювання обсягу електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) споживача їх ремонт, заміну, встановлення засобів вимірювальної техніки і технічну перевірку здійснюють за рахунок споживача.
34. Споживачі, які мають у власності резервне джерело живлення (електроустановку, яка призначена для виробництва або перетворення та розподілу електричної енергії), про що має бути зазначено в договорі з оператором системи, несуть повну відповідальність за його технічний стан і готовність до своєчасного пуску.
35. Збитки та негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел живлення відшкодовуються за рахунок їх власників.
36. Споживач не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну електропостачальнику, оператору системи або третім особам, та матеріальні збитки, які викликані:

- форс-мажорними обставинами (наявність форс-мажорних обставин підтверджується відповідним актом);
- некваліфікованими діями персоналу оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника або субспоживача.

37. Непобутовий споживач, крім обов'язків та відповідальності, визначених пунктами 5.5.5 - 5.5.12 цієї глави, зобов'язаний:

- раціонально використовувати електричну енергію, не допускати марнотратного (неефективного) використання електричної енергії;
- підтримувати показники якості електричної енергії у своїх мережах відповідно до показників, визначених Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу та умовами договору з оператором системи;
- здійснювати компенсацію перетікань реактивної електричної енергії з метою енергозбереження та дотримання показників якості електричної енергії;
- забезпечувати функціонування власних розрахункових засобів вимірювання обсягу електричної енергії відповідно до вимог нормативно-технічних документів та паспортних даних заводу-виробника відповідних засобів комерційного обліку шляхом укладення договору з постачальником послуг комерційного обліку;
- забезпечити безперешкодний доступ постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи до бази даних локального устаткування збору і обробки даних для отримання та передачі інформації про обсяг та параметри перетоків електричної енергії та величини споживаної потужності;
- уживати протиаварійні, протипожежні заходи та заходи щодо безпечної експлуатації електроустановок;
- узгоджувати з оператором системи зміну категорії надійності електропостачання та розміщення пристроїв автоматичного включення резерву (АВР), застосування схеми автоматичного включення резерву (АВР) та схем автоматичного частотного розвантаження (АЧР);
- у встановлені договором строки (терміни) надавати оператору системи та електропостачальнику графіки споживання електричної енергії та величини потужності;
- у разі передачі електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів господарювання забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків;
- у передбачених цими Правилами випадках укласти договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка споживача;
- забезпечувати виконання встановлених режимів електроспоживання, виконання заданого обсягу обмеження та аварійних відключень, зазначених у договорі з оператором системи;
- підключати на вимогу оператора системи свої струмоприймачі під дію автоматичного частотного розвантаження (АЧР) та системи автоматичного відключення навантаження (САВН);
- припиняти розподіл або обмежувати обсяг розподілу електричної енергії субспоживачу за обґрунтованою вимогою оператора системи розподілу;
- припиняти розподіл або обмежувати обсяг розподілу електричної енергії субспоживачу за обґрунтованою вимогою електропостачальника електричної енергії, якщо основний споживач є власником та/або балансоутримувачем малої системи розподілу;
- оперативно повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки та охорони праці, електропостачальника та оператора системи відповідно до їх повноважень про випадки несправності устаткування і пристроїв релейної захисної автоматики (РЗА) та пристроїв автоматичного частотного розвантаження (АЧР), які належать оператору системи та розташовані у приміщенні або в електроустановках споживача;
- у разі приєднання нових субспоживачів до власних технологічних електричних мереж у межах дозволеної (договірної) потужності повідомити про це оператора системи та електропостачальника та в порядку, встановленому Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі, ініціювати коригування дозволеної (договірної) потужності (зменшення дозволеної (договірної) потужності на величину приєднаної потужності нових субспоживачів);
- у разі використання технологічних електричних мереж оператором системи розподілу укласти з ним договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
2
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (ДАЛІ – ЗАКОН) СПОЖИВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАЄ ПРАВО:
-      купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
-      змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
-      отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та вимогами до якості електричної енергії;
-      на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
-      на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
-      на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
-      на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
-      подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
-      подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
-      отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
-      отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
-      брати участь у ринку допоміжних послуг та об’єднуватися в групи з цією метою у порядку, визначеному правилами ринку;
-      інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

3
ВІДПОВІДНО ДО ПРАВИЛ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ДАЛІ – ПРАВИЛА) СПОЖИВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАЄ ПРАВО:
-      на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;
-      на вибір електропостачальника;
-      на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;
-      одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;
-      купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;
-      отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;
-      змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та цими Правилами;
-      отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
-      отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;
-      на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
-      на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;
-      на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;
-      на доступ до встановлених поза межами об'єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;
-      на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;
-      отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;
-      отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;
-      на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;
-      на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;
-      на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
-      на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку;
-      на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії, згідно з вимогами Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі;
-      на продаж гарантованому покупцю за зеленим тарифом електричної енергії, виробленої генеруючими установками, які встановлені з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі інших власників, відповідно до Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 грудня 2019 року № 2804;
-      на встановлення установки зберігання енергії відповідно до Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі;
-      на використання установок зберігання електричної енергії без ліцензії, якщо такий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в установці зберігання енергії електричної енергії в ОЕС України або в мережі інших власників;
-      надавати послуги з балансування у порядку, визначеному Правилами ринку;
-      брати участь у ринку допоміжних послуг та об'єднуватися в групи з цією метою у порядку, визначеному Правилами ринку.
-      на укладення договорів з оператором системи та електропостачальником з використанням електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації;
-      на отримання інформації щодо порядку укладення та приєднання споживача до договорів з оператором системи та електропостачальником, у тому числі з використанням електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації;
-      на організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою згідно з узгодженими з відповідним оператором системи проєктними рішеннями. При цьому проєктом має бути виключена можливість приєднання до електричних мереж на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проєктом;
-      на вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, у тому числі інформації, безпосередньо пов'язаної з виконанням укладених ним договорів та здійсненням комерційних розрахунків з учасниками роздрібного ринку, або будь-якої іншої відкритої інформації, пов'язаної з постачанням (розподілом, передачею) йому електричної енергії.

1
ПОСТАЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:
1. на своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;
2. звертатися до оператора системи щодо відключення (обмеження) електроживлення споживача у випадках, визначених цими Правилами, крім випадків постачання вразливим споживачам, визначених Кабінетом Міністрів України;
3. звертатися до оператора системи щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених цими Правилами;
4. на недискримінаційний доступ до систем розподілу та передачі на підставі договору з оператором системи відповідно до вимог Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та цих Правил;
5. при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника отримувати від оператора системи інформацію про споживачів, приєднаних до його системи, яким електропостачальник планує здійснювати продаж електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених цими Правилами;
6. на отримання відповідно до умов договору інформації від оператора системи про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень споживачів електричної енергії, час їх початку та закінчення, величину зниження споживання електричної енергії та потужності, планові ремонтні роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в електропостачанні споживачів;
7. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;
8. на стягнення пені та застосування інших санкцій за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії відповідно до вимог законодавства;
9. на всі види забезпечення виконання зобов’язань споживачем щодо оплати договірних обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України;
10. на отримання від споживача відшкодування збитків, пов’язаних з відхиленням споживача від договірних величин споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період (день, місяць), відповідно до актів законодавства та умов договору;
11. на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність споживача, іншого електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку;
12. створити можливість функціонування в мережі Інтернет на власному офіційному веб-сайті особистого кабінету споживача;
13. купівлі-продажу електроенергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку з метою її постачання споживачам та надання послуг з управління попитом;
14. звертатися до оператора системи з питань управління електроспоживанням споживача, у тому числі диспетчеризації (у частині застосування змін в обсягах та графіках електропостачання за вимогою, на підставі попередньо укладених договорів, а також заміщення у наступні періоди обсягів електропостачання, які були знижені за вимогою у попередні періоди);
15. проведення попередніх переговорів з потенційним споживачем (у випадку нового приєднання до електричних мереж або зміни електропостачальника) для перевірки можливості постачання електричної енергії, під час яких отримує:

- від споживача – ідентифікаційні дані та ЕІС-код точки комерційного обліку;
- від адміністратора комерційного обліку – у вигляді електронного документа інформацію про стан підключення споживача та історію його споживання електричної енергії. У разі отримання електропостачальником від адміністратора комерційного обліку електронного документа з інформацією про невідповідність наданих ідентифікаційних даних споживача зазначеному EIC-коду точки комерційного обліку для продовження процедури зміни електропостачальника споживач має уточнити свої персональні дані через постачальника послуг комерційного обліку або оператора системи;
- за наявності боргу у розмірі вартості електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами.

16. за наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами.
2
ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
1. укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності з постачання електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
2. здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих Правил;
3. здійснювати постачання електричної енергії на недискримінаційних засадах;
4. не застосовувати до споживачів недобросовісні методи конкуренції;
5. забезпечити прозорість положень та умов договорів зі споживачами, які мають викладатись чітко і ясно та бути доступними для розуміння споживачем, не містити процедурних перешкод, що звужують права споживача, у тому числі на зміну електропостачальника;
6. нести фінансову відповідальність відповідно до договорів, укладених згідно з цими Правилами;
7. безоплатно видавати бланки договорів, бланки квитанцій або платіжні документи;
8. відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»;
9. надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:

- частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;
- посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
- адреси, номерів телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг, претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці;

10. надавати споживачам у порядку, визначеному цими Правилами, дані про споживання ними електричної енергії;
11. надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до цих Правил;
12. надавати споживачу прогнозний остаточний рахунок не пізніше ніж за п’ять днів до дати зміни електропостачальника;
13. повідомляти оператора комерційного обліку про звернення споживача із заявою про намір змінити електропостачальника;

14. забезпечити функціонування власного офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації, розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду;
15. забезпечити на своєму офіційному веб-сайті можливість створення особистого кабінету споживача;
16. розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
17. надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості електропостачання, які характеризують рівень комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії, перелік та величини яких затверджуються Регулятором;
18. оприлюднювати перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені Регулятором;
19. здійснювати компенсацію та (або) відшкодування збитків споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;
20. у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

- про вартість та умови надання послуг;
- про порядок розрахунків;
- про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника та порядок такої зміни;

21. інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Якщо зміна умов договору полягає у зміні ціни, викликаній зміною її складової на оплату послуг розподілу/передачі електричної енергії, то повідомляти споживача електропостачальник зобов’язаний негайно після отримання повідомлення від оператора системи;
22. до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надавати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;
23. формувати комерційні пропозиції щодо продажу (споживання) електричної енергії;
24. у процесі зміни споживачем електропостачальника забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору до припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу;
25. взаємодіяти з оператором системи з питань відключення (обмеження) споживачів у порядку, визначеному цими Правилами та законодавством;
26. взаємодіяти з оператором системи з питань відключення (обмеження) захищених споживачів виключно в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» , цими Правилами, та з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
27. забезпечувати безперешкодний та безоплатний доступ споживачів до інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
28. Представник електропостачальника під час знімання показів засобів комерційного обліку електричної енергії та інших дій, що виконуються відповідно до цих Правил, зобов’язаний пред’явити своє службове посвідчення.
29. Постачальник електричної енергії несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України, за завдані споживачу та/або оператору системи збитки внаслідок порушення ним умов договору та цих Правил.
30. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності за завдані споживачу збитки у разі недотримання договірних обсягів постачання електричної енергії, якщо таке недотримання відбулося внаслідок дій або бездіяльності оператора системи.
31. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у порядку, встановленому цими Правилами.
32. Електропостачальник, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника «останньої надії», споживачів, Регулятора та оператора системи.